Prefabrik yapı elemanlarının tesliminde KDV oranı

 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

ACELE

Sayı

:

E-21152195-130[28-2023-5837]-264284

19.06.2023

Konu

:

Prefabrik yapı elemanlarının tesliminde KDV oranı ve tevkifat uygulaması

 

 

 

İlgi

:

a)

24/02/2023 tarih ve 245901 kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b)

13/03/2023 tarih ve 320081 ile 320268 kayıt numaralı özelge talep formlarınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında;

 

-Şirketinizin, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 6810.91.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı ifade edilen "İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları" imal ettiği,

 

-Faaliyetinizin 412001 NACE kodunda tanımlı ikamet amaçlı olmayan fabrika ve atölye gibi sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet vb. gibi binaların inşaatını kapsadığı,

 

-Yapılan işin mal satışı olmadığı ve taahhüt işi kapsamında prefabrik betonarme fabrika binası yapımı için gerekli olan prefabrik yapı elamanlarının fabrikanızda parçalar halinde üretiminin gerçekleştirildiği, bunların nakliye ve montaj işlerinin ise işveren ile aranızda akdedilen inşaat sözleşmesine göre yürütüldüğü,

 

-Tarafınızca yapımını üstlenmiş olduğunuz anahtar teslim mahiyetine haiz söz konusu işler için %18 oranında katma değer vergisi (KDV) hesaplanmak suretiyle hakediş faturası düzenlendiği

 

belirtilerek, bu işlemlerin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) geçici 10 uncu maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

 

Söz konusu BKK’ya 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenerek 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen geçici 10 uncu madde uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin (kurulum ve montaj işleri dahil) 23/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimi %1 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

 

Öte yandan, aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir),

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

 

sorumlu tutulmuştur.

 

Tebliğin "2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri" başlıklı bölümünde; Tebliğin,

 

-(I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

 

-(I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

 

İlgili Tebliğin "2.1.3.2.1.2. Kapsam" başlıklı bölümünde ise;

 

"Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

 

-Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

 

-Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

 

-Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.

 

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, ilgi (b)'de kayıtlı özelge talep formu ekinde ibraz edilen ve İnşaat Mühendisi …. (işveren) ile imzalanan 8/11/2022 tarihli ve S.1704 sayılı "Prefabrik Yapı İnşaat Sözleşmesi"nin incelenmesinden; işverenin …. İli, …. İlçesi, … Organize Sanayi Bölgesinde yapacağı sözleşme eki çizimler ve prefabrik elemanlar keşif özetinde ayrıntıları belirtilmiş olan prefabrik betonarme binaya ilişkin “prefabrik elemanların imalat, nakliye ve montaj işleri”nin taşeron firma sıfatıyla tarafınızca yapılmasının sözleşmenin konusunu oluşturduğu ve sözleşmeye konu edilen faaliyetin, belirlenen adreste “….. Fabrika Binası”nın inşaat işlerinin Şirketinizce yapılmasını kapsadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, parselin kullanım amacına göre yapı özelliği 6.345,7 m2toplam yüzölçümlü sanayi alanı olarak onaylanan yapı ruhsatındaki projeye uygun şekilde ve taraflara ait yükümlülükler, işin konusu, kapsamı ve yasal sorumluluklar ile diğer hususları taahhüt edilerek imzalanan “Prefabrik Yapı İnşaat Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilen, nakliye ile montaj hususlarını içeren ve taahhüde dayanan özel bir imalat faaliyetinin söz konusu olması nedeniyle, bu işlemlerin yapım işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, mezkur işin 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 10 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, “Prefabrik Yapı İnşaat Sözleşmesi” ile yapımı taahhüt edilen fabrika binasına ait “prefabrik yapı elemanlarının imalatı, nakliyesi ve montajının” yapım işi kapsamında değerlendirilmesi ve bu hizmetin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle, söz konusu hizmete ilişkin hakediş bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin (2.1.3.2.1.) bölümünde belirtilen şartların sağlanması halinde ise mezkur işlerde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar