Sabun, şampuan, deterjan ve dezenfektanlarda KDV oranı hakkında

 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

ACELE

Sayı

:

E-21152195-130[28-2022.4732]-254199

12.05.2022

Konu

:

Sabun, şampuan, deterjan ve dezenfektanlarda KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

a)

Bila ta

ihli özelge talep formunuz.

b)

18/4/2022 tarihli ve 441954 evrak kayıt no.lu dilekçeniz.

 İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzda ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde şirketinizce;-23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kozmetik Yönetmeliği" kapsamında sabun ve şampuan,-27/1/2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Deterjanlar Hakkında Yönetmelik" kapsamında deterjan,-31/12/2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği" kapsamında dezenfektanimalatı yapıldığı belirtilmekte ve sabun ile şampuan dışında kalan kozmetiklerin; endüstriyel tüketim amacıyla da üretilen ve deterjan olarak adlandırılan kuvvetli asit, baz içeren temizlik ürünlerinin; endüstriyel olarak kullanılan havuz dezenfektanları ile gıda işletmelerinde kullanılan değişik özelliklerdeki dezenfektanların tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listeye 37 nci sıra eklenerek "sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri" teslimlerinin 1/4/2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür.Öte yandan, söz konusu 37 nci sırada anılan sabun, şampuan, deterjan ve dezenfektanlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:Sabunlar, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 34.01 tarife pozisyonu altında "sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarları (sabun içersin içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat" şeklinde tanımlanmıştır.Şampuanlar, yine TGTC'nin 33.05 tarife pozisyonu altında 3305.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numarasında "şampuan" olarak sınıflandırılmıştır.Piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek için gerekli usul ve esasları düzenlemek üzere 27/1/2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Deterjanlar Hakkında Yönetmelik" ile deterjanların piyasaya arzına ilişkin kurallar, içeriğine ilişkin kısıtlamalar ve etiketlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.Söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde;"c) Deterjan: İnsan vücudunun temizliği dışında, yıkama ve temizleme işlemlerinde kullanılması amaçlanan sabunları ve/veya diğer yüzey aktif maddeleri içeren; sıvı, toz, pasta, bar, kalıp, kalıplanmış parça, şekil ve benzeri herhangi bir fiziksel formda olabilen; evlerde, kurumsal veya endüstriyel amaçlarla kullanılmak üzere piyasaya arz edilen herhangi bir madde ya da karışımı, deterjan olarak kabul edilen diğer ürünlerden ise:1) Yardımcı yıkama karışımı: Kıyafetler, ev tekstilini ve benzerlerini suya bastırma (ön yıkama), durulama ya da ağartma amacıyla kullanılan ürünleri,2) Çamaşır yumuşatıcısı: Kumaşların yıkanmasını tamamlayan süreçlerde kumaşların uyandırdığı hissi değiştirmek amacıyla kullanılan ürünleri,3) Temizleme karışımı: Evsel genel amaçlı temizleyiciler ve/veya diğer yüzey (malzemeler, ürünler, makineler, mekanik aletler, ulaşım araçları ve ilgili ekipman, aygıtlar, aparatlar vb. gibi) temizleyiciler olarak kullanılan ürünleri,4) Diğer temizleme ve yıkama karışımları: Diğer yıkama ve temizleme işlemleri için kullanılan ürünleri,ç) Endüstriyel ya da kurumsal deterjan: Uzman personel tarafından özel ürünler kullanılarak evsel alanın dışında yıkama ve temizleme işlemleri için kullanılan deterjanı,"hükmü yer almaktadır.Dezenfektanlar ise 31/12/2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-V'in "1. Ana Grup" bölümünde yer almakta olup kullanım yerine göre;"- Ürün Tipi 1: İnsan hijyeni,

- Ürün Tipi 2: Doğrudan insanlar ve hayvanlara uygulanması amaçlanmayan dezenfektanlar ve algisitler,

- Ürün Tipi 3: Hayvan hijyeni,

- Ürün Tipi 4: Gıda ve yem alanı,

- Ürün Tipi 5: İçme suyu"olarak beş tipte sınıflandırılmış ve tanımlanmıştır.Ayrıca söz konusu Yönetmelikte, biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için Yönetmelikte belirlenmiş usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalara göre;- TGTC'nin 34.01 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyalar sabun niteliği taşıdığından, bu tarife pozisyonu altında sınıflandırılan sabunların (3401.11.00.90.00 GTİP numarasında sınıflandırılan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan tıraş sabunları hariç),- Yalnız TGTC'nin 3305.10.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan şampuanların,- "Deterjanlar Hakkında Yönetmelik"te "deterjan" ve/veya "endüstriyel ya da kurumsal deterjan" olarak tanımlanarak bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretim, ticaret ve ithaline izin verilen deterjanlar ile endüstriyel ya da kurumsal deterjanların,- İlgi (b)'de kayıtlı dilekçenizin ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden "Biyosidal Ürün Ruhsatı"na sahip olduğu anlaşılan dezenfektanların teslimleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.Ancak, ticari hayatta benzer isimlerle ifade edilse de 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan 33.07 tarife pozisyonundaki eşyalar ile yukarıda yer alan Yönetmeliklere uygun olmayan ürünler bu sıra kapsamında değerlendirilmemektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar