DEVLET MEMURUNUN YOUTUBE GELİRİ ELDE ETMESİ HALİNDE VERGİLENDİRME

                                                                               


                                                                             T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11355271-120.01[37-2020/16]-E.55674

15.12.2020

Konu

:

Youtube Kanalı Üzerinden Yapılan Yayından Elde Edilen Kazanç

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

02/03/2020 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... üzerinden yaptığınız yayınlar neticesinde gelir elde ettiğiniz, elde ettiğiniz gelirin ... firması tarafından her ayın 21 inde hesabınıza yatırıldığı, şu ana kadar toplamda 7.000,00 TL gelir elde ettiğiniz, aynı zamanda devlet memuru olduğunuz belirtilerek, elde etmiş olduğunuz geliri nasıl beyan etmeniz gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüşü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

 

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

 

Öte yandan, mezkur Kanunun "Gelirin toplanması ve beyan" başlıklı 85 inci maddesinde;

 

"Mükellefler 2 nci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur."

 

hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; ... üzerinden yaptığınız yayınlardan dolayı ... firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu gelirinizin anılan Kanunun 85 inci maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar