Üstübü telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı:47285862-KDV-7-5                       17/04/2013


Konu:Üstübü telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.İlgide kayıtlı özelge talep formunda; üstüpü telefi teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.3.5.Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri başlıklı bölümünde; 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2. sıraları kapsamına giren ürünlerin tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre; kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde alıcılar tarafından (9/10) oranında tevkifat uygulanmaktadır.

Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 3 üncü sırasında "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)" sayılmıştır.

TGTC'nin 52.02 tarife pozisyonunda "Pamuk döküntüleri (İplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)" tanımlanmıştır. Bu pozisyona ait tarife alt açılımlarında;

- 5202.10 Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil)

- 5202.91 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler:

- 5202.99 Diğerleri (ditme dışında diğer şekillerde elde edilen döküntüler)

tanımlanmış olup, bunlara ait GTİP no.larında "üstüpü", "penye telefi", "tarak telefi" ve "diğer döküntüler" ismen sayılmıştır. "Üstüpü telefi (pamuk ipliği döküntüsü)" bu tarife pozisyonuna ait "5202.10.00.00.11 Üstüpü GTİP numarasında yer almaktadır.

Buna göre, üstüpü telefi TGTC'nin "5202.10.00.00.11 Üstüpü" GTİP numarası kapsamında olduğundan, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 3 üncü sırasında değerlendirilmekte ve teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına girmeyen üstüpü telefi tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar