Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı


Tarih:
09/07/2020
Sayı:
KVK-54 / 2020-1 / Yatırım İndirimi - 40


                                                                                     T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
                                                                           

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54


Konusu       
:
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi    
:
9/7/2020
Sayısı   
:
KVK-54 / 2020-1 / Yatırım İndirimi - 40
İlgili olduğu maddeler           
:
Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri   
:
Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
                            
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.
 Duyurulur.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar