Akaryakıt satış sözleşmesinden damga vergisi

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.78.10.00-Mad.8.-20 25/11/2010

Konu : Akaryakıt Sözleşmesi 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... Belediye Başkanlığı ile şirketiniz arasında yapılan akaryakıt satış sözleşmesinden damga vergisi alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun l inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümünde, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 nispetindedamga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

... tarihli söz konusu "Akaryakıt Satış Sözleşmesi"nin incelenmesinden, sözleşmenin konusunun ... Belediye Başkanlığına ait araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması olduğu, alıcıya teslim edilecek kırsal motorin miktarının 6300 litre olarak belirlendiği, alıcıya teslim edilecek olan kırsal motorin için pompa fiyatı üzerinden %3.928 oranında iskonto yapılacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca resmi daire olan ... Belediye Başkanlığı ile şirketiniz arasında düzenlenen akaryakıt sözleşmesinin, sözleşmede belirtilen fiyat ile miktarın çarpımı suretiyle bulunacak matrah üzerinden nüsha sayısı da dikkate alınmak suretiyle damga vergisine tabi tutulması ve verginin kişi konumundaki şirketinizce ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar