Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Damga Vergisi İstisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı : 64958909-155-E.29486 12.09.2018
Konu : Sözleşmede Damga Vergisi İstisnası Hakkında


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında … Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandığı ve Ajans ile YİKOB arasında düzenlenen mali destek sözleşmesi kapsamında, YİKOB tarafından ihale edilen "… Yapım İşi"nin şirketiniz uhdesinde kaldığı, bu iş ile ilgili olarak YİKOB ile şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen söz konusu yapım sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükelleflerinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde ise (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, gerek Damga Vergisi Kanununda gerekse özel kanunlarda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının taraf olduğu kağıtlar yönünden herhangi bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde bir nüsha olarak imzalanan sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca ihtiva ettiği tutar üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar