Üniversitenin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı : 26468226-175.02[ÖZG-1-2015]-25 18.03.2016

Konu : Üniversitenin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, T.C. … Üniversitesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde düzenlenen elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, 34 üncü maddesinde, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir." 35 inci maddesinde ise; "Elektrik ve havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar." hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 36 ncı maddesinde de;

"Aşağıda yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır.

(1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

(2) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

(3) Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda,

(4) Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde."

hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı, Ek 7 nci maddesinde ise, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile ilgili olarak 2464 sayılı Kanunda üniversitelere tanınmış herhangi bir muafiyet veya istisna yer almadığı gibi genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınmış bir muafiyet veya istisna da bulunmamaktadır. Bu itibarla, T.C. …Üniversitesinin elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar