Çevre Temizlik Vergisi muafiyeti Hakkında Görüş

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 63611781-175.02.01.06[Mük.44-2016/1]-32 29.11.2016


Konu : Çevre Temizlik Vergisi muafiyeti 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait … mah., … Karayolu no:… adresindeki Hastanenizin, … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgenize istinaden yapılan tevsi ve modernizasyonu çerçevesinde bina ve çevre temizlik vergilerinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde;

"Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmünün incelenmesinden yatırım teşvik belgesine sahip olanların çevre temizlik vergisinden muaf olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı görüleceğinden, yatırım teşvik belgesine sahip olmanız nedeniyle çevre temizlik vergisinden muaf tutulmanız mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; "Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir."; 5 inci maddesine 6728 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen (g) fıkrasında ise, "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır." hükümleri yer almakta olup söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 01/01/2017 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, geçici emlak vergisi muafiyetinden yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar faydalanabilecek olup 18/09/2012 bitiş tarihli yatırım teşvik belgeniz kapsamında Hastanenizde yapılacak tevsi ve modernizasyon işlemi için geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.