Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Geçici Vergi Verilebilir mi ?Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120 nci maddesinde yıllara sari inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların geçici vergi ödemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

Ayrıca konu ile ilgili olarak yayımlanan 157 ve 217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yıllara sari inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenlerin münhasıran bu kazançlarının, geçici vergi kapsamına girmeyeceği belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile gerçek usulde vergilendirilen söz konusu mükellefler, münhasıran bu işleri yaptıkları takdirde geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, sözü edilen mükelleflerin bu işlerinin yanında gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari ve mesleki kazançlarının olması halinde; bu mükellefler, yıllara sari inşaat ve onarma ve geçici yetkili noter yardımcılığı işinden elde ettikleri kazançları dışında kalan kazançları için, geçici vergi ödemek zorundadırlar.

Bu çerçevede, münhasıran yıllara sari inşaat ve onarma işi yapıldığının tespiti halinde söz konusu mükellef adına geçici vergi mükellefiyetinin tesis edilmemesi gerekmektedir.