Seyahat acentalarınca otel işletmelerinin yurtdışında reklamlarının yaptırılması durumunda belge düzeni


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-178
Tarih: 
16/03/2012


İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz ve otel işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz, otelinize seyahat sağlama hizmeti veren acentanın, yurtdışındaki sözleşmeli acentasına otelinizin yurdışında reklamını yaptırdığı, yurdışında reklam yaptıran acentanın Türkiye'deki acentaya borç dekontu oluşturup gönderdiği, Türkiye'deki acentanın da aynı şekilde otelinize borç dekontu gönderdiği belirtilerek, Türkiye'deki acentanın otelinize fatura kesme zorunluluğu olup olmadığı ile borç dekontuna istinaden acentayı alacaklandırmak suretiyle gider kaydedip kaydedemeyeceğiniz hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 inci bendinde Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler"in safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükmü yer almakta olup, yurt dışındaki kişilere ödenen komisyonlar, reklam giderleri, reklamasyon ve simsariye giderleri de bu tür giderlerdendir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir.

Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, otelinizin yurtdışında reklamının yapılmasına aracılık eden ve bu hizmetin bedelini tahsil eden Türkiyedeki acentanın işletmeniz adına yaptırmış olduğu yurtdışı reklam hizmeti için şirketiniz adına fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.