MTV MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGICI HAKKINDA GÖRÜŞ


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

09/09/2015

Sayı : 96620903-170[8-2015/1]-89 

Konu : MTV mükellefiyetinin başlaması hak.
.……..

İlgi …. tarihli özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden;

24/6/2015 tarihinde İcra Müdürlüğü ihalesinden taşıt satın aldığınız, ihalenin 2/7/2015 tarihinde kesinleşeceği belirtilerek bahis konusu taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinizin hangi tarih itibarıyla tesis edileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3, 7 ve 8 inci maddelerinde; "Madde 3-Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca

tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir."

"Madde 7-Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.


Şu kadar ki mükellefiyet;


a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık döneminin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,


Nazara alınır."

"Madde 8-Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtların silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer." hükümleri yer almaktadır.


Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilenler olmakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti taşıtların ilgili sicillere kayıt ve tescili ile başlamakta, motorlu taşıtların trafik siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona ermektedir.

Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinin son fıkrasında; "Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşlarına üç işgünü içerisinde gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu araçları alıcıları adına re'sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanuna bağlı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde ise, re'sen kayıt ve tescil işlemi yapılacak araçların tesciline ilişkin usul ve esasların Emniyet Genel Müdürlüğünce belirleneceği açıklanmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 3/7/2015 tarih ve 1616/95299 sayılı yazıda; Adalet Bakanlığı tarafından Bakanlıklarına gönderilen 20/3/2015 tarih ve 82048579/1689/10216 sayılı yazıda, ihalenin kesinleşmesini müteakip icra ve iflas dairesi tarafından yazılacak tescil yazısı ekindeki artırma tutanağının satışın ispatı için yeterli belge olduğu, ayrıca satış sözleşmesi düzenlenmesi gerekmediğinin değerlendirildiğinin bildirildiği ve İcra İflas Kanununun 118 inci maddesinde, "Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz" hükümleri doğrultusunda satılan taşınıra ait işlemlerin ihalenin kesinleşme tarihini müteakip yapıldığı anlaşıldığından, icra daireleri tarafından satışı yapılan taşınırların tescil edilme süreçlerinin ihalenin kesinleşme tarihi itibariyle başlayacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Buna göre, ihalenin kesinleşmesine müteakip ihaleye konu taşıtın ilgili trafik tescil kuruluşunca adınıza kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinizin tesis edilmesi gerekmektedir.