Sigara vb. tekel ürünü satışlarda belge düzeni Hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü 

TARİH : 13.05.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-23
KONU : Sigara vb. tekel ürünü satışlarda belge düzeni Hk.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; market işletmenizde sigara satışı yaptığınız, üç toptancıdan sigara aldığınız ve alınan sigaralar için satış fiyatları üzerinden kalem kalem yazarak satış faturası düzenlediğiniz, sigara satışı çok olduğundan günlük olarak en az 3 adet sadece sigara satışları için fatura düzenlediğiniz, bu nedenle fatura sarfiyatı ve zaman kaybı çok olduğundan, aynı gün birkaç değişik firmadan alınan sigara faturalarının genel toplamlarına sigaranın karı eklenerek çıkışlarının tek fatura olarak düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı, toplu sigara çıkışının yazar kasalardan tek kalemde yapılmasında sakınca olup olmadığı ve kredi kartı ile yapılan sigara satışlarında sigara tutarı kadar belge düzenlenmesi durumunda, toplu çıkış yaparken kredi kartı ile satılan tutarın düşülerek fatura düzenlenmesinde nasıl bir yol izleneceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı VUK.nun 229. maddesinde;

"Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

Hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan kanunun 232. maddesinde ise, fatura kullanma mecburiyetinde olan kimseler sayılmış ve 233. maddesinde de, söz konusu kişilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ile yaptıkları işleri tevsik edecekleri belgeler açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 206 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin E bölümünün 1 ve 2. bentlerinde;

"1. 01.01.1991 tarihinden itibaren Tekel İdarelerinden aldıkları tütün, kibrit ve sigaranın perakende satışını yapan mükellefler, mübayaa ettikleri bu tür emtiayı mübayaa gününde elde mevcut vesikalarına dayanarak mübayaa bedeli üzerinden giriş, aynı miktar emtiayı aynı tarihte, VUK.nun 232. maddesinin son fıkrası gereğince düzenleyecekleri faturalara dayanarak satış bedeli üzerinden çıkış kaydedebileceklerdir.

2. Tütün, kibrit ve sigara ile birlikte diğer emtia satışının da yapılması halinde, tütün, kibrit ve sigaranın Tekel İdaresinden alınması şartıyla, münhasıran, tütün, kibrit ve sigara için toplu fatura düzenlenmesi mümkün olup, diğer tür emtianın her bir satışı için perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) veya fatura düzenlenecektir."

Hususlarına yer verilmiştir.

Ancak, 2. bentte belirtilen tütün, kibrit ve sigaranın Tekel İdaresinden alınma şartı daha sonra yayımlanan 230 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "sigara satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek belgelerde uygulama birliği sağlanması için, perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) kullanılmasındaki güçlükler de nazara alınarak, perakende sigara satışı yapan bayilerin gerek Tekel İdaresinden, gerekse diğer şirketlerden veya bunların toptancılarından aldıkları sigaralarla ilgili olarak" şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yer alan kanun hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda;

1. Farklı firmalardan almış olduğunuz sigaraların fatura ile toplu çıkışında tek bir fatura düzenlenmesinde vergi kanunları yönünden herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

2. Perakende satış yapmak amacıyla, gerek Tekel İdaresinden, gerekse diğer şirketlerden ve bunların toptancılarından alınan sigaraların çıkışı sigaraların alındığı gün aynı miktarda fatura ile toplu olarak yapılabileceği gibi, perakende satış esnasında satılan her bir paket sigara için tek tek perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi mümkündür. Ancak sigara satışları için sadece fatura ile toplu çıkış yapılması mümkün olup, ödeme kaydedici cihaz fişi ile toplu çıkış yapılması mümkün değildir.

3. Toplu çıkış usulünün kullanılması durumunda, bilahare bu sigaraların kredi kartı ile satışında bu satışlar için ayrıca fatura, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.