Kargo aracılığı ile taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın kolinin içine konulmasının usul açısından uygunluğu hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321 02/10/2014

Konu : Kargo aracılığı ile taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın kolinin içine konulmasının usul açısından uygunluğu hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, internet üzerinden verilen siparişleri piyasadan tedarik ederek kargo yolu ile müşterilere gönderdiğiniz, sevk edilen emtiaya ait irsaliyeli faturaları daha önceden hazırlanmış kolinin içerisine koyarak sevkiyat yapıldığı, ancak sevkiyat sırasında yoklama memurlarınca yapılan kontrollerde sevk irsaliyesi ya da irsaliyeli fatura düzenlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük cezaları kesildiği belirtilerek, ticari emtianın konulduğu kolinin üzerine veya kenar kısmına "İrsaliyeli fatura kolinin içerisindedir." ibaresi yazarak sevkiyat yapılmasının Vergi Usul Kanunu açısından mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, "satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde ise; "... (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır...)" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 232 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise mükelleflerin, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabilecekleri, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebileceği, irsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni" başlıklı 4 üncü bölümünde, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin olarak iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesinin ve müşteriye malla beraber gönderilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, kargo aracılığı ile müşterilerinize gönderilen emtiaya ilişkin sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın emtia ile birlikte kolinin içine konulması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, faturanın emtia ile birlikte kolinin içine konulması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.