Ticari taksinin %50 sinin 07/09/2016 tarihinden sonra satın alınması halinde istisna uygulaması

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135[II Sayılı Liste]-E.420238 17.05.2019
Konu :Ticari taksinin %50 sinin 07/09/2016 tarihinden sonra satın alınması halinde istisna uygulaması. 

......

İlgi : 02/05/2019 tarihli ve 1484595 evrak kayıt numaralı özelgeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanmış olduğunuz, adınıza kayıtlı ..... plakalı aracın % 50 hissesinin Fatma DEMİR'den 16/03/2017 tarihinde satın aldığınızdan bahisle, söz konusu aracın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesi ile getirilen istisna uygulaması kapsamında yenilenmesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği görülmektedir.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur. 

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği, 

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği gün ve sonrasında mükellefiyet tesis ettirenlerin, faaliyet konularına bakılmaksızın, bu düzenlemeden yararlanamayacağı, 

Düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyenler adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmasının şart olduğu, dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılamayacağı açıklanmıştır. 

Buna göre, söz konusu istisna uygulamasından 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 07/09/2016 tarihi itibariyle ticari taşımacılık faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki oldukları taşıtlarla icra edenlerin yararlanması mümkün olduğundan, %50 oranında hisse devri nedeniyle tescil belgesi yenilenmiş olan ......... plakalı aracın 07/09/2016 tarihi itibarıyla adınıza kayıt ve tescil edilmiş olması ve istisna için aranan diğer koşulların da sağlanmış olması kaydıyla, araç üzerindeki %50 oranındaki hisseniz için Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, ..........'den satın aldığınız %50 hisseniz için ise trafik tescil işlemleri 07/09/2016 tarihinden sonra yapılmış olduğundan istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.