ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların liste dışında yer alan malların imalinde kullanılması

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135-E.282002 08.04.2019
Konu : ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların liste dışında yer alan malların imalinde kullanılması. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yılda bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışından satın alınan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların oniki ay içinde imalatta kullanıldığı ve ödenen ÖTV'nin mahsuben iadeye konu edildiği, bu işleme ilişkin ÖTV beyannamesinin ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinden sonra verilerek tahakkuk eden ÖTV'nin tek seferde ödendiği, ancak ilgili Vergi Dairesi ile yapılan görüşmede, ÖTV beyannamesinin ithal edilen malların üretimde kullanıldığı dönemde beyan edilerek ödenmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine beyanname dönemine ilişkin tereddüt hasıl olduğu görülmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun;

- 3 üncü maddesinde, (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın yurt içi teslimlerde ve teslim sayılan hallerde meydana geleceği,

- 4 üncü maddesinde de söz konusu mallarda verginin mükellefinin, bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

- (14/1) maddesinde verginin beyanname verme süresi içinde ödeneceği, vergilendirme döneminin Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci aylık dönemler olduğu, (I) sayılı listedeki mallar için beyannamenin vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği,

- (15/1) maddesinde mükelleflerin ÖTV'yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecbur oldukları,

- (16/4) maddesinde ise, (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemiyle indirimli uygulanmasına yönelik 08/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara, 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/03/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C-1) bölümünde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin;

(III/C-1.1.3) bölümünde, madeni yağların imalatı ile madeni yağ olmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemeyeceği,

(III/C-1.1.4) bölümünde, imalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları; satın alarak bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanmaları veya ithal ederek ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanmaları halinde iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı, bu mallar için daha önce ödenen vergi tutarları ile söz konusu Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark tutarı olduğu,

(III/C-1.1.5) bölümünde, ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılarak yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemez. Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak kullanımı takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle iadesi talep edilen dönemdeki kullanımlara yönelik yapılmasının şart olduğu,

(III/C-1.4.1.3) bölümünde iade taleplerinin, bu Tebliğin (III/C-1.4.1.2) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyeceği

açıklanmıştır.

Buna göre, firmanızca deri imalinde kullanılmak üzere ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallarla ilgili vergiyi doğuran olay, söz konusu malların imalatta kullanıldığı aşamada meydana geleceğinden, bu malların imalatta kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin ÖTV beyannamesi verilmesi ve vergilendirme dönemini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar bu verginin ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılmış olmak kaydıyla, bu imalat faaliyeti ile ilgili olarak 2012/3792 sayılı Kararname kapsamında yapılacak iade taleplerinin, söz konusu malların imalatta kullanımını takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık olmak üzere, birkaç aylık imalatlar için topluca ya da sadece bir aylık yapılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.