Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını haiz mükellefin hava araçlarına yakıt teslimi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135-E.282007 08.04.2019
Konu: Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını haiz mükellefin hava araçlarına yakıt teslimi. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İstanbul Yeni Havalimanında jet yakıtı teslimi hizmeti veren Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını haiz firmanızın 300.000 m³ kapasiteli yakıt deposuna sahip olduğu, bahse konu akaryakıt teslimat işinin doğrudan firmanızca yapılmasının yanı sıra, havalimanında hava araçlarının yakıt ihtiyacını karşılamak için hizmet sunan firmalara da akaryakıt tesliminde bulunulacağı belirtilerek, Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/B/7) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, üçüncü firmalara yakıt tesliminde bulunulup bulunulamayacağı, Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasını haiz olmayan firmalara teslimin mümkün olup olmadığı, mümkün olması halinde, alıcılarda aranması gereken belgelerin neler olduğu ve ne şekilde işlem yapılacağı ile alıcılara satılan akaryakıtın, uçaklara kanat altı tesliminin firmanıza ait hidrant sistemi üzerinden ve tankerler aracılığıyla yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği görülmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-a) maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulduğu,

Kanunun (2/1-e) maddesinde, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesinin teslim olduğu, (2/2) maddesinde ise, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesinin de mal teslimi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.12.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları son olarak adı geçen Kanunda birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 01/08/2002 tarihinden günümüze kadar bahsi geçen yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları, söz konusu Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin usul ve esasların yer aldığı ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "Hava Yakıtları İçin Alınacak Teminat" başlıklı (III/B/7.1) bölümünde, ÖTV Kanununun (12/4) maddesi uyarınca, hava yakıtları olarak bilinen malların yurt içerisinde tesliminde, her bir hava yakıtı miktarı için adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarları kadar teminat alınacağı,

Kanunun (16/4) maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, hava yakıtı olarak bilinen malların ithalinde, her bir hava yakıtı miktarı için bu Tebliğin (V/A-1) bölümünde belirlendiği şekilde teminat alınacağı,

Ancak, bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:7B) olarak yer alan ve bu uygulamanın (7.1.1) bölümünde belirtilen "Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası"nı haiz olanların, teminat vermeksizin hava yakıtı teslim almalarının veya ithal etmelerinin mümkün olduğu,

Aynı Tebliğin (III/B/7.1) bölümünde, teminatsız hava yakıtı alımı sertifikası sahibi mükelleflerin (rafinericiler hariç) aldıkları hava yakıtlarını doğrudan hava araçlarına teslim etmelerinin şart olduğu

açıklanmıştır.

Buna göre, teminatsız hava yakıtı alımı sertifikasını haiz firmanız tarafından hava araçlarının yakıt ihtiyacını karşılamak üzere doğrudan hava araçlarına yapılan akaryakıt teslimleri ile yine hava araçlarının yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyette bulunan üçüncü firmalara firmanızca yapılan akaryakıt teslimlerinde, bahse konu firmaların teminatsız hava yakıtı alımı sertifikasına sahip olmaları koşuluyla, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/B/7) bölümünde yer alan düzenlemeye aykırı herhangi bir husus bulunmamakta olup, alıcılara satılan akaryakıtın, uçaklara kanat altı tesliminin firmanıza ait hidrant sistemi üzerinden ve tankerler aracılığıyla yapılması sonucu değiştirmeyecektir.