İhracat işlemleri ve bu işlemlere ilgili düzenlenen kağıtlara uygulanacak harçlar ve Damga Vergisi hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 18.08.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.62/6228-1310/34821
KONU : İhracat işlemleri ve bu işlemlere ilgili
düzenlenen kağıtlara uygulanacak harçlar ve
Damga Vergisi hk.


BURSA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : 05.07.199 gün ve B.07.-DEF.0.16.12/GEL.HARÇ:326.98-45/5367 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Defterdarlığınızca ..... A.Ş.'ne hitaben düzenlenen 11.12.1999 gün ..... sayılı muktezanız incelendi.


Bilindiği üzere, 3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin (a) bendi hükmüne göre, ihracat işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 31.12.2003 tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna bulunmaktadır.

Diğer taraftan, sözü edilen maddenin verdiği yetkiye istinaden 03.07.1993 tarihli ve 21626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (2) Seri No.lu Tebliğin, 2.1.6. ve 2.2.1. ayrımlarıyla, ihracat maksatlı ithalatlarla ilgili işlemler damga vergisi ve harç istisnası kapsamına alınmıştır. Söz konusu istisna hükmünden yararlanılabilmesi için ihracatı teşvik belgesi (95/7615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.01.1996'dan itibaren dahilde işleme belgesi)'nin ibraz edilmesi ve ayrıca söz konusu işlemlerin belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 05.01.1996 tarihli ve 22514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin İhracat 97/10 sayılı Tebliğ ile değişik 18 inci maddesinde, "Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın, bizzat belge sahibi firma ve/veya teminat alınmak ve Borçlar Kanunu'nun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla temsilcisi tarafından ithaline, belge süresi içerisinde belirtilen değer ve miktarı geçmemek üzere gümrük idarelerince müsaade edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme ile belge sahibi ihracatçının yanı sıra tayin edilen temsilcisinin de belge kapsamında ithalat yapması mümkün kılınmıştır.

Buna göre, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin yukarıda zikredilen maddesi çerçevesiyle sınırlı olmak kaydıyla düzenlenecek temsilcilik (mutemetlik) sözleşmelerinin de istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, 11.12.1998 gün ve ..... sayılı muktezanızda sözü edilen husus ile ilgili olarak gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


Bakan a.
Daire Başkanı