Gemide kullanmak üzeri alınan gyrosphere ürününün ithalinde KDV istisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.245140 26.03.2019
Konu :Gemide kullanmak üzeri alınan gyrosphere ürününün ithalinde KDV istisnası 


İlgide kayıtlı özelge talep formda; Şirketinize ait ...... isimli gemide kullanılmak üzere serbest bölgeden ithal edilen gyrosphere ürününün katma değer vergisi (KDV)'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin, 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV'den istisna olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerce yapılan deniz taşıma aracı ve ana motor ithali, Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde KDV'den istisna olup firmanıza ait deniz taşıma aracı için ithal edilen gyrosphere isimli ürün bu kapsamda yer almamaktadır.

Ancak, söz konusu ürününün ithali, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde KDV Kanununun 16/1-b maddesi uyarınca KDV'den de istisna olacaktır. Aksi halde bu ithalat işleminde KDV uygulanacağı tabiidir.