Geçici 7. madde kapsamında ticari taksinin yenilenmesi (veraset yoluyla intikal)

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135[II Sayılı Liste][Geçici 7 nci madde]-E.233480 20.03.2019
Konu :Geçici 7. madde kapsamında ticari taksinin yenilenmesi (veraset yoluyla intikal) 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; ....... plakalı taksi ile ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefin 03/08/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle söz konusu taşıtın 1/8 hissesinin ........ adına tescil olunduğu, mükellefiyet tarihinizin 01/07/2016 olduğu, oda sicil kaydınızın da 23/05/1996 tarihinde yapıldığı, ancak diğer varis ...........'nun mükellefiyet tarihinin 03/08/2016 tarihinde olduğu ,oda kaydının ise 24/12/2018 tarihinde yapıldığından söz konusu aracınızı yenileyebilmek için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (VI/E/1.1.1.) bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini; maliki oldukları dolmuş, minibüs, midibüs veya otobüsle icra edenlerden (servis taşımacılığı dâhil),

- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,

- Güzergah İzin Belgesi,

- Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),

- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

aranmaktadır. 

Ayrıca Tebliğin (VI/E/1.1.2.) bölümünde, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması gerektiği dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanamayacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 68 inci maddesinde, bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârların, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlü oldukları, bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenlerin birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirileceği, ilgili kurum ve kuruluşların, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durduracağı, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtlarının şart olduğu ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu istisna uygulamasından ancak 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yapanlar yararlanabilmektedir.

Buna göre, söz konusu istisna uygulamasından 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle ticari taşımacılık faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirmek suretiyle maliki oldukları taşıtlar vasıtasıyla suretiyle icra edenler yararlanabileceğinden, ilgili oda sicil kaydı şartını tek başına yerine getirmeniz nedeniyle ......... ticari taşıtın adınıza kayıt ve tescil edilmiş olan 7/8 oranındaki hissesi için, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak, diğer varis ..........'nun oda sicil kaydı 07/09/2016 tarihinden sonra yapıldığından ve muvafakatnamesi bulunmadığından söz konusu ticari taşıtın adına kayıt ve tescil edilmiş 1/8 oranındaki hissesi için söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.