Ücret Gelirinin Beyanı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular


Ücret nedir?193 Sayılı GVK’ya göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir.


Gelir Vergisi Kanununa göre hangi gelirler ücret sayılır?


Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme tutarını aşan emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları. 
Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler. 
TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler. 
Yönetim ve Denetim Kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler. 
Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler. 
Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 


Emekli maaşı elde edenler bu ücretini beyan etmeli midir?193 Sayılı GVK 23. Maddenin 11. Fıkrasına göre elde edilen emekli maaşı beyana tabi değildir.


Tek İşverenden elde edilen ücret beyan edilecek midir?Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.


Vergi kesintisine tabi olmayan ücret elde edenler bunu beyan etmeli midir?Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.


Vergi kesintisine tabi olan ücret toplamı 34.000 TL yi aşmayanlar beyanda bulunmalı mıdır?Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2018 yılı için bu tutar 34.000 TL dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


Birden fazla işverenden ücret elde edenler beyanına hangilerini dahil etmelidir?


Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 34.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorundadırlar. 
Birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 34.000 TL yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. 


Birden fazla işverenden ücret elde edenler ücret gelirleri beyanının tespiti için, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını seçmekte serbest midir?Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.


Ücret gelirlerinde istisna tutarı var mıdır?Ücret gelirlerinde istisna tutarı yoktur.


Ücret gelirinin vergilendirilmesinde neler indirim konusu yapılabilir?


Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler 
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ile İşsizlik Sigortası Pirimi 
Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 
Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar 
Engellilik İndirimi 


Ücretten indirilemeyen giderler bir sonraki yıla zarar olarak aktarılabilir mi?Ücret geliri tutarını aşan indirimler bir sonraki yıla zarar olarak yazılamaz ertesi yıl indirim konusu yapılamaz.


Vergi kesintisine tabi olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır?Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için beyan sınırı yoktur. Tutarı ne olursa olsun bu ücretler için yıllık beyanname verilecektir.


Vergi kesintisine tabi olan ücret gelirinde beyan sınırı nedir?193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutardır (2018 yılı için 34.000 TL).


Asgari Geçim İndiriminden kimler yararlanır?Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir.


AGİ nasıl hesaplanır?


Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; 
- Mükellefin kendisi için % 50'si, 
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i, 
- Üçüncü çocuk için % 10'u, 
- Diğer çocuklar için % 5'i, 
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı sonucunun 12'ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir. 
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşmayacak ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 


Beyanname üzerinde hangi ücret gelirinden Asgari Geçim İndirimi düşülebilir?Beyanname üzerinde kesintiye tabi olmayan (kesintisiz) ücret gelirinden Asgari geçim indirimi düşülebilir.


Engellik indirimi nedir?


Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları indirilir. GVK’ nun 36. Maddesi uyarınca muhtelif yerlerden ücret alan hizmet erbabı için engellilik indirimi bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanır. 
2018 yılında elde edilen ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyledir: 
Birinci derece engelliler için   1000 TL
İkinci derece engelliler için   530 TL 
Üçüncü derece engelliler için   240 TL 


Engellilik indirimi ve Asgari Geçim İndirimi hangi ücrete uygulanır?Engellilik indirimi ve Asgari Geçim İndirimi sadece en yüksek ücrete uygulanır.


Mükellef bakmakla yükümlü olduğu yakınları için engellilik indiriminden faydalanabilir mi?Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı engellilik indiriminden yararlanabilecektir.


Yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alınan ücretler beyan edilmeli midir?


Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve kesintiye tabi olmayan ücretler (varsa Türkiye dahilindeki kazanç ve iratlarıyla birlikte) ikametgâhın bulunduğu yerin vergi dairesine yıllık beyanname ile beyan edilir. 
Ancak; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 numaralı bendi gereğince, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 
Bu istisnanın uygulanabilmesi için; 
- Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı bulunduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun da Türkiye'de hiçbir şekilde kazanç elde edecek mahiyette faaliyette bulunmaması, 
- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması, 
- Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personeline yapacağı ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından karşılanması, 
- Ücretin döviz olarak ödenmesi, 
- Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye'deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi 
şartlarını bir arada taşıması gerekmektedir. 


Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin aldığı ücretler beyan edilecek midir?


Yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o ülkenin uyruğunda bulunan memurları dışında kalan memur ve hizmetlilerin yalnızca bu işlerden dolayı aldıkları ücretler, karşılıklı olmak koşuluyla gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
Karşılıklılık esasının uygulanmadığı durumlarda karşılık esasına uymayan ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinde çalışan memurlar istisnadan yararlanamazlar. Bu durumda ücret sahipleri elde ettikleri kesintiye tabi olmayan ücret gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesiyle oturdukları mahallin vergi dairesine beyan edeceklerdir. 


Diğer ücret nedir , Diğer ücret geliri elde edenler beyanname vermeli midir?


Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır. Diğer ücretlilerin safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir. 
Gelir Vergisi Kanununda diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir; 
• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, 
• Özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
• Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, 
• Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, 
• Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay'ın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 
Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 


Ücret kazancı dışında kira geliri, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim?Ücret kazancı dışında kira geliri (GMSİ), menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir. Beyannamenin verilip verilmeyeceği beyanname vermeli miyim? menüsünden öğrenilebilir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar