Menkul sermaye iradı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Menkul sermaye iradı nedir?


Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.


Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır?Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarının 2018 yılı için 1.800 TL’yi aşması halinde beyanname verilmesi zorunludur.


Vergi kesintisine tabi olan ve istisna uygulanan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır?Vergi kesintisine tabi olan menkul sermaye iratlarının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşması halinde beyanname verilmesi zorunludur.


Vergi kesintisine tabi olup ve beyan yoluyla vergilendirilmesi gereken menkul sermaye iratları nelerdir?


01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler 
Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler. (Eurobondlar dahil) 
Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları 


Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratları nelerdir?


Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri 
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler) 
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar 
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 
Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.) 
Her çeşit alacak faizleri 


2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı nedir?2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı %140,41’dir.


2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41) hangi menkul sermaye iratlarına uygulanacaktır?2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. (Eurobondlar hariç)


2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41); dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak mıdır?Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.


Kar payları nasıl vergilendirilir?Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 34.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde karın dağıtımı aşamasında yapılan % 15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dahil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.


Menkul Sermaye İradı beyannamesinde Bağ-Kur Primleri gider yazılabilir mi?Sadece adi komandit şirketlerin komanditer ortakları, limited şirket ortakları ve anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklarınca indirilebilecektir.


Ödenen Bağ-Kur primlerinin; beyan edilen menkul sermaye iradının yetersiz olması halinde, müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün müdür?Ödenen primlerin, beyan edilen menkul sermaye iradının yetersiz olması halinde müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün değildir.


Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir?


Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler 
Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (Şirket toplantılarına bizzat veya bilvekale iştirak gibi sermayenin idaresi için yapılan giderler irattan indirilmez) 
Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir vergisi irattan indirilemez) 


Menkul sermaye iradı dışında kira geliri, ücret kazancı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim?Menkul sermaye iradı dışında kira geliri (GMSİ), ücret kazancı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir. Beyannamenin verilip verilmeyeceği beyanname vermeli miyim? menüsünden öğrenilebilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar