Gayrimenkul sermaye iradı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul sermaye iradı (KiraGeliri) nedir?


193 Sayılı GVK’da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.


Sadece mesken kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2018 yılı için istisna tutarı olan 4.400 TL’yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2018 yılı içerisinde 4.400 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.


2018 yılı için mesken kira geliri istisna tutarı ne kadardır?2018 yılı için konut geliri istisna tutarı 4.400 TL dir.


Sahibi oldukları konutları kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirilebilirler mi?Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.


Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir?Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir. 
Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. 


Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?


Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası


Örneğin, 2018 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 2.000 TL’dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır? Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 4.400 
              = 5.600
İndirilebilecek gider = (2.000 x 5.600) / 10.000 
              = 1.120 TL


Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl hesaplanır?Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler ne zaman gerçek gider yöntemine dönebilirler?


Götürü gideri yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider yönteminden yararlanan mükellefler ise istedikleri zaman götürü gider yönteminden faydalanma hakkına sahiplerdir. 
Örneğin 2016 yılında ilk defa götürü gider yöntemini seçen bir mükellef 2017 yılında da götürü gider yöntemini seçmek zorundadır. Mükellef 2018 yılında ise gerçek gider yöntemini seçebilir. 


Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?


Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2018 yılı için beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler. 
Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2018 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.800 TL’yi aşması halinde beyanname verirler. 


İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?


İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 4.400 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 34.000 TL yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 4.400 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez. 


Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?


Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir. 


Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur?


Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2018 yılı için 4.400 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır. 


Kira geliri dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim?Kira geliri (GMSİ) dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir. Beyannamenin verilip verilmeyeceği beyanname vermeli miyim? menüsünden öğrenilebilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar