Diğer Kazanç ve İratlar İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Diğer Kazanç ve İratlar nelerdir?

Diğer Kazanç ve İratlar 193 Sayılı GVK’da yer alan Değer Artışı Kazançları ve Arızi Kazançlardan oluşmaktadır.

Değer Artışı Kazancı nedir?

193 Sayılı GVK’da yer alan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.

Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve haklar nelerdir ?


Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.
İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

GVK’nın 70.maddesinde yer alan, değer artışı kazancına konu haklar nelerdir?

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar değer artış kazancında bahsi geçen haklardır.

2018 yılı gelirleri için Değer Artışı Kazancı istisna tutarı ne kadardır?

2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12.000 TL dir.

Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır?

İstisna ilk madde(İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar) hariç diğer tüm gelir unsurlarında uygulanacaktır.

Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır?

Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve hakların alış bedeline bu artış oranı uygulanarak bulunan yeniden değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunur. Eğer ÜFE artış oranı %10 un altında ise alış bedelinde herhangi bir işlem yapmadan satış bedelinden düşülür.

Değer Artışı Kazancında her durumda endeksleme yapılır mı?

Endeksleme satışı yapılan mal ve hakların; alış tarihinden bir önceki ay ÜFE ile satış tarihinden önceki ay ÜFE oranı arasındaki artış miktarının %10 ve üzeri olduğu durumlarda yapılır, aksi halde yapılmaz.

Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir mi?

Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artışı kazancının konusuna girmemektedir.
Arızi kazanç nedir?
193 Sayılı GVK 82.maddede yazılı olan kazanç türleri arızi kazançları oluşturmaktadır

Arızi Kazançlar hangi gelir unsurlarından oluşmaktadır?


Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.
Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.
Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).
Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).
Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Arızi kazançlarda 2018 yılı gelirlerine uygulanan istisna tutarı ne kadardır?

Arızi kazançlarda 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 27.000 TL dir.
Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı?
Bir takvim yılında elde edilen arızi kazançlardan (1), (2), (3) ve (4) numaraları bentlerde yazılı olan kazançlar ( Henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2018 yılı gelirleri için 27.000 TL’si gelir vergisinden müstesnadır.

Diğer Kazanç ve İratlar dışında kira geliri, ücret kazancı ve menkul sermaye iradından bir veya birkaçı olması durumunda beyannamemi bu sistem üzerinden verebilir miyim?


Diğer kazanç ve iratlar dışında kira geliri (GMSİ), ücret kazancı ve menkul sermaye iradından bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir. Beyannamenin verilip verilmeyeceği beyanname vermeli miyim? menüsünden öğrenilebilir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar