Vakfın veraset ve intikal vergisi muafiyeti


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-160[2018/5.1-32]-E.863405 27.09.2018
Konu :Vakfın veraset ve intikal vergisi muafiyeti 

İlgi : 20/09/2018 tarih ve E…. sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden, … tarafından 09/08/2012 tarihinde Vakfınıza bağışlanan … İlçesi, … mahallesi … sayılı parselde bulunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu bağımsız bölümler ile … Mahallesi … sayıl parselde bulunan 425 metrekarelik müfrez tarla vasıflı taşınmazın, Vakfınız Yönetim Kurulu tarafından alınan satış kararının uygulanması esnasında tapu müdürlüğü tarafından ilişik kesme belgesi talep edildiğini belirterek; söz konusu gayrimenkullerin Vakfınıza bağışının veraset ve intikal vergisinden muaf tutulup tutulamayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3'üncü maddesinin (a) fıkrasında; amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bunun yanı sıra söz konusu Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında Kanunun 3'üncü maddesinde yazılı şahısların beyanname vermeyecekleri düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 4'üncü maddesinin (f) bendine göre, yukarıda belirtilen 3'üncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şumülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin 8 inci fıkrasında kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır taşınmaz malların veraset ve intikal vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

Vakfınızın resmi senedininin "Vakfın Gayesi" başlıklı 3'üncü maddesinde Vakfınızın gayesinin diğerlerinin yanında;

- Üstün vasıflı, kültürlü, becerikli insanlar yetiştirmek gayesiyle kreş, anaokulu, ilkokul, orta ve yüksek eğitim ve öğretim kurumları ile dershane, yurt ve kütüphaneler kurmak ve işletmek,

- Her seviyede çalışkan ve ahlaklı öğrencilere tahsil ve ihtisas bursları vermek,

- Toplum bireyleri arasında sevgi, saygı ve işbirliği bağlarını geliştirmek amacıyla dini ve ilmi konferanslar seminer, açık oturum, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

- Tanınmış yerli ve yabancı yazarların mütevelli heyetçe uygun bulunan eserlerini yayımlamak,

- Sesli ve görüntülü, süreli ve süresiz basım ve yayımın her alanında faaliyet göstermek,

- Milli ve dini değerlerimizi ortaya çıkarmak, korumak ve yaygınlaştırmak,

- Kimsesiz ve düşkünler için yetimhane, huzurevi ve aşevleri açmak,

- Spor tesisleri kurmak ve işletmek,

- Vakfı ve vakıf çalışmalarını tanıtıcı programlar hazırlamak,

- Gayesinin gerçekleşmesi için her türlü dini, sosyal ve kültürel faaliyeti yapmak vb. olarak sıralandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; umumun istifadesi için sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor, araştırma ve geliştirme gibi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olduğu anlaşılan Vakfınızın, bu niteliği devam ettiği sürece hibe veya bağış yoluyla intikal eden menkul ve gayrimenkul mallar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar