Mücavir alanlarda elektrik tüketim vergisi


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-175.02[2018/7.1-8]-E.1198781 31.12.2018
Konu :Mücavir alanlarda elektrik tüketim vergisi

İlgi : 15/05/2018 tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak faaliyet gösterdiğinizi, işletmenizin mücavir alan sınırları içerisinde olmakla beraber, elektrik aboneliği olmasına rağmen su aboneliğinizin bulunmadığını belirterek; 2464 sayılı Kanunun 38'inci maddesi kapsamında %5 oranında uygulanan elektrik tüketim vergisinin uygulanmaması gerektiği düşünülerek uygulamaya yönelik Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34'üncü maddesinde;

"Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.",

35'inci maddesinde de;

"Elektrik ve havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. ...",

39'uncu maddesinde ise;

"Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazın dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar." hükümleri yer almaktadır.

2462 sayılı Kanunun 104'üncü maddesine göre, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması gerekmektedir. Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği 2 seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması, mücavir alanda temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunmasının gerektiği, 12 seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde ise bu şartların yerine getirilmiş olması halinde mücavir alanda ilgili belediye tarafından tesislerin abonelere dağıtım yapabilecek duruma getirilmiş olması şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; mücavir alan sınırları içerisinde ilgili Belediye tarafından yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması halinde, elektrik aboneliğinin bulunması elektrik ve havagazı tüketim vergisi mükellefiyetiniz için yeterli olmakta, içme ve kullanma suyu aboneliğinin bulunmaması, işletmenizden elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınması için engel teşkil etmemektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar