Kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi (Güncel Özelgeler)


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı


Sayı : 62030549-125[15-2018/403]-E.953216 25.10.2018
Konu :Kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi 


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 2 yıldan bu yana gayri faal durumda olduğunu belirterek, 2016 yılına ait kesinti yoluyla ödenen vergilerden kaynaklanan 77.671,28 TL. alacağınızı, şirketiniz ortağının başka şehirde faal şirketinin vergi borcuna mahsubunun mümkün olup olmadığı ya da şirketinize nakden iade edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Vergi Tevkifatının Mahsubu" başlıklı 121'inci maddesinde, "Yıllık beyannamede gösterilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur.

..." hükmüne yer verilmiştir

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi" başlıklı bölümünde de, "...

1.3. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade

1.3.1. Mahsup Yoluyla İade

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın,inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

Bunun için mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.

..."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Tebliğin "1.3.2. Nakden iade" başlıklı bölümünde ise, 10 bin liraya kadar olan nakden iade taleplerinin inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirileceği, 10 bin lirayı aşan kısmının ise Vergi Usul Kanununa gore vergi incelemesi yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edileceği, teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubunun talep edilebileceği, bu mahsup işlemine ilişkin verilecek dilekçede, lehine mahsup talebinde bulunulan kişinin adı-soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi ile borcun türü, miktarı ve döneminin bildirileceği ve bu şekilde yapılan mahsup taleplerinin düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibariyle yerine getirileceği açıklanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işine ilişkin olarak kesinti yoluyla ödediği vergilerden kaynaklanan ve 2016 hesap dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan edilen iade alacağının, şirketinizin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan nakden iadeye ilişkin açıklamalar çerçevesinde, nakden iade edilebilir aşamaya gelmiş olması şartıyla yerine getirilebileceği tabidir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar