Yüzer iskele (duba) imalinde KDV uygulaması.Veren Makam : İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tarih : 18.06.2015 Sayı : 61735

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; duba imalatının KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.) bölümünde konu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Ayrıca, 60 seri No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.1.) bölümünde;

"...

Ayrıca, anılan Kanunun 13 üncü maddesinin gerekçesinde araçlara ilişkin bu düzenlemenin amacı "ülkenin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin geliştirilmesinin teşviki ve dış rekabete tahammül edebilecek duruma getirilmesi" olarak ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve Kanun maddesinin gerekçesinde yer alan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda; KDV Kanununun 13/a maddesinin uygulanmasında deniz ve hava ticaret filomuz ile deniz ve hava ulaştırma sistemimizin geliştirilmesini teşvik eden araçların teslimleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak, sportif eğlence amacına yönelik hizmet veren deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşütler, balonlar ile benzeri araçlar deniz ve hava taşıma aracı niteliğinde olmadığından, bunların teslimleri istisnadan faydalanamayacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu dubanın yük taşımacılığında kullanıldığı dikkate alındığında 3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar