Grup Şirketlerinden KDV Beyanı


Grup Şirketlerince Alınan Kredinin Diğer Grup Şirketine Aktarılmasında KDV Beyanı Nasıl Olmalı?


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Örtülü Sermaye” başlıklı 12 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. 

” hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (6-b) bendinde ise kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmaların örtülü sermaye sayılmayacağı hükmü yer almaktadır. 

Şirketin bankadan kendi adına temin ettiği krediyi diğer grup şirketine aynı şartlarda kullandırması ve bu durumun ispat edici vesikalarla belgelendirilmesi halinde söz konusu kullanılan krediler dolayısıyla bankaya ödenmesi gereken faizlerin ve masrafların kredi kullandırılan grup şirketi tarafından kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak gider yazabilmek için V.U.K.’na uygun olarak fatura tanzim edileceği tabidir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine (KDV) tabi olduğu, Kanunun 17/4-e maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin KDV den istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler uyarınca, esas iştigal konusu ticari ve sınai faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan şirketlerin, holding bünyesinde yer alan grup şirketin kaynaklarından diğer grup şirketine faiz ve komisyon uygulanarak gerçekleştirilen kredi kullandırma işlemi KDV ye tabi olup, bu işlemin karşılığını teşkil eden faiz ve komisyon v.b. ödenen bedellerin toplamı üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, grup şirketince bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından temin edilen kredilerin diğer grup şirketine herhangi bir bedel eklenmeksizin anapara, faiz ve masraflarıyla birlikte aynen aktarılması işleminde aynen aktarılan bu bedeller için KDV hesaplanmayacaktır.

İlgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin ”Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 209 no’lu satırda yazılması gerekecektir.

Ancak, aktarılan kredi için aktaran şirketin bir hizmet bedeli almaması halinde ise vergi incelemelerinde tenkit edilmektedir. Bu çerçevede rayiç fiyat hizmet bedeli alınarak, genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kaynak: www.muhasebeweb.com

Yorum Gönder

0 Yorumlar