VERASET VE İNTİKALDE VERGİ ORANI


VERGİ ORANI 

Veraset ve intikal vergisinin oranı, Veraset İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir. 2018 yılı için vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. 

MATRAH
Vergi Oranı %
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk 240.000 TL için
1
10
Sonra gelen 570.000 TL için
3
15
Sonra gelen 1.270.000 TL için
5
20
Sonra gelen 2.200.000 TL için
7
25
Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için
10
30


Örnek 1: 2018 yılında vefat eden (A) şahsından mirasçısı bulunan iki çocuğuna 

500.00 TL miras kalmıştır. Her bir çocuğa kalan miras payından 202.154 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir. Her bir çocuğun miras payı % 50 (250.000 TL) olduğundan birisinin matrahı: 250.000 - 202.154 = 47.846 TL olacaktır. Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 47.846 X %1 = 478,46 TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Buna göre ilk taksit tutarı 79,74 TL olacaktır. Diğer mirasçı da aynı tutarda vergi ödeyecektir. Örnek 2: (B) şahsı 2018 yılında iki çocuğuna 300.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şu şekilde olur. 2018 yılı istisna tutarı 4.656 TL’dir. Matrah 300.000 – 4.656 = 295.344 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesaplanacaktır. 240.000 X %5 (Normal oran %10) = 12.000 TL 55.344 X %7,5 (Normal oran %15) = 4.150,80 TL 

12.000 + 4.150,80 = 16.150,80 TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 2.691,80 TL olarak ödenecektir. 

Kendisine bağış yapılan diğer çocuk da aynı tutarda vergi ödeyecektir. 
5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı % 

10 olarak uygulanmakta iken, Veraset İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 1.1.2018 tarihinden itibaren %20 olarak uygulanmaktadır. İkramiyenin ayni olarak verilmesi halinde fatura tutarı esas alınır. 


11- ÖDEME YERİ VE ZAMANI 


● Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte, 

● 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen (Futbol karşılaşmalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler) yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenen ikramiyelerden yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarını düzenleyenler tarafından kesilen vergiler, beyanname verme süresi içinde, beyannamenin verildiği vergi dairesine ödenebileceği gibi, vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bildirmek şartıyla diğer vergi dairelerine, vergi tahsiline yetkili bankaların şubelerine ve PTT işyerlerine de ödenebilir. Ayrıca, veraset ve intikal vergisinin yurt dışından posta havalesi ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Örneğin, ölüm 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve mükellef Nisan ayında beyanda bulunmuşsa ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında olacaktır. Mükellefin Mayıs ayı içinde beyanda bulunması halinde ise taksitler Kasım ayında başlayacaktır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar