Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemeler


Veren Makam: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 3400 


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özel okul işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu, okulunuzda görevli öğretmen ve eğitmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı, yabancı dil tazminatı ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 2003/2 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi hükümlerine göre gelir vergisinden istisna edildiği belirtilerek, istisna kapsamındaki ödemeler üzerinden hesaplanan SGK işçi kesintisi ile işsizlik sigortası işçi payı kesintilerin ücretlinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, ayrıca 375 sayılı KHK ve diğer mevzuatlar kapsamında verilecek ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.",

63 üncü maddesinde,"Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

...

2 - Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;..."

hükümleri yer almıştır.

Aynı Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde ücretlere ilişkin istisna hükümleri düzenlenmiştir.

Öte yandan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun "Özlük hakları ve sorumluluklar" başlıklı 9 uncu maddesinde, "…

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5580 sayılı Kanuna tabi özel okulda çalışan öğretmen ve personele gelir vergisinden istisna olan ödemeler üzerinden kesilen sosyal güvenlik primleri de dahil olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan Kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen primlerin ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulmaktadır.

Diğer taraftan, personelinize 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatlar kapsamında verileceği belirtilen ücretlerin, kimlere, hangi ad altında, devamlı olup olmadığı ve ne kadar ödendiğinin belirtilmesi halinde görüş bildirilmesi mümkün olacaktır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar