Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalara İlişkin Geçici Muafiyet Uygulaması

Veren Makam: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 03.10.2017 Sayı : 329757


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında belediyeniz sınırları içerisinde inşa edilen ve 16/11/2016 tarihinde inşaatı tamamlanmış olan binalara ait emlak vergisi hakkında 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (g) fıkrası gereğince Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1'nci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde vergi değerini tadil eden sebepler 8 fıkra halinde düzenlenmiş olup, 23 üncü maddesinde ise bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde emlak vergisi bildirimi verilmesinin zorunlu olduğu, vergi değerini tadil eden nedenler bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirimin, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 5 inci maddesine 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen (g) fıkrasında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici olarak bina vergisinden muaf tutulduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 69 seri no.lu Emlak Vergisi Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde;

"(1) Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.

(2) Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

a) Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması,

b) Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi, gerekmektedir.

(3) Ancak, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ile birlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.

...

5-b) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen ve inşaları 1/1/2017 tarihinden önce sona eren binalara ilişkin olarak, 1/1/2017 tarihine kadar geçen süreler için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulanmayacak olup Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili Belediyeye verilmesi durumunda, 5 yıllık muafiyet süresinden muafiyetin uygulanmadığı süreler düşüldükten sonra kalan süre kadar emlak vergisi muafiyeti uygulanacaktır.'' açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşaatlarının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması ve yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi halinde beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

Ancak ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01/01/2017 tarihinden önce alınan ve tamamlama vizesi yapılmayan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen ancak inşaaları 01/01/2017 tarihinden önce sona eren binalara ilişkin olarak; Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi halinde muafiyet uygulanmayan süreler cıkartıldıktan sonra kalan süre kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

Özelge talep formu ve eklerinin incelendiğinde B11203 ve B11204 sayılı Yatırım Teşvik Belgelerinin yatırım süresinin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 26/03/2018 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen Bah İlçesi Yen Merkez Mahallesi 26 pafta 3410 Parselde otel olarak inşa edilen binalara (15/A-F-G Blok) ait emlak vergisine ilişkin olarak; söz konusu binanın Yatırım Teşvik Belgelerinin tamamlama vizesinden önce tamamlanmış olması nedeniyle süresi içinde emlak vergisi bildirimi ile Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi şartıyla, 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) fıkrasına göre 2017 yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyeti hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan ilgili tebliğin 3'üncü maddesinin (3) no.lu fıkrası gereğince bahse konu binaya ait emlak vergisi bildiriminin verilmemiş olması muafiyetten faydalanma hakkını düşürmeyeceğinden 2017 yılına ilişkin olarak mükellef adına herhangi bir cezai işlemin tesisine imkan bulunmamaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar