Varlık yönetim şirketlerinde harç istisnası

Veren Makam : Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 26/05/2010 Sayı : 18


İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... T.A.Ş.'nin ...'dan olan alacağını temlik ettiği anlaşılan Şirketinizin söz konusu alacağı nedeniyle ... adına ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Mevkii, ... ada, ... parselde kayıtlı bulunan taşınmazın ... İcra Müdürlüğünce ... esas sayılı dosya numarası ile ... tarihinde satışa çıkarıldığı ve Şirketiniz tarafından satın alındığı belirtilerek, taşınmazın devriyle ilgili olarak tapuda yapılacak tescil işleminin harca tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde, "... Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılıDamga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır..." denilmektedir.

Ayrıca, 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları açıklanmıştır.

Buna göre, 5411 sayılı Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar ve Fon dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılarak satılması ile ilgili olarak yaptıkları işlemlerden harç ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılmayacaktır.

Ancak, varlık yönetim şirketlerinin bankalar, Fon ve diğer mali kurumlar dışında gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının tahsili ile ilgili işlemlerine damga vergisi ve harç istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bu itibarla, ... T.A.Ş.'nin ...'dan olan alacağını temlik ettiği anlaşılan Şirketinizin söz konusu alacak nedeniyle adı geçene ait taşınmazı icra takibi sonucunda satın alması ve taşınmazın devrine ilişkin işlemlerin Şirketinizin kurulduğu takvim yılını izleyen beş yıl içinde gerçekleşmesi halinde, tapu harcından istisna tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar