Hisse Rehin Sözleşmelerinde harç ve damga vergisi istisnası

Veren Makam : Gelir İdaresi  Başkanlığı 
Tarih : 27/05/2010 Sayı : 20

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, bankanız ile yurtiçinde yerleşik bir firmanın yabancı ülkede yerleşik ortağı arasında imzalanan "Hisse Rehin Sözleşmesi"nin harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrasında da, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminine veya bunların teminatına ya da geri ödenmesine ilişkin olmaları koşuluyla yapılan işlemlerin harçtan ve düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edilmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bankanız ile Hollanda mukimi ... firması arasında imzalanan "Hisse Rehin Sözleşmesi"nin, münhasıran bankanızca kullandırılan bir kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenmiş olması kaydıyla, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/23 fıkrası ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar