Yurt dışından alınan emekli maaşının Gelir Vergisi İstisnası

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 18/06/2014 Sayı : 152

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 29.07.1948 doğumlu Avusturya vatandaşı müvekkilinizin Lictenstein Prensliğinden emekli aylığı almakta olduğunu, Lictenstein'de mevcut yasalar gereği emekli aylıklarına vergi kesintisi uygulanmadığını, ikametgahının Türkiye'de olması nedeniyle kendi ülkesinde vergi kesintisi yapılmadığından Türkiye'de vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağına dair bilgi ve belge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ücretlerdeki istisnaları düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendine göre, yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 9.2.1986 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 147 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "b) Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumları Tarafından Ödenen Emekli, Malûliyet, Dul ve Yetim Aylıkları" başlıklı bölümünde, “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesine 3239 sayılı kanunun 42 nci maddesi ile eklenen 13 numaralı bent hükmü ile; yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları vergiden müstesna tutulmuştur.

Bu nedenle, uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulu (Birleşmiş MilletlerTeşkilatı, Nato gibi) sosyal güvenlik kurumları dahil olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin 11 numaralı bendinde yer alan istisna hükmü ile ilgilendirilmeksizin tamamı vergiden müstesna tutulacaktır.”açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamaya göre, yabancı bir ülkede bulunan sosyal güvenlik kurumu tarafından bağlanan emekli aylığı gelir vergisinden istisna edilmiş olup, bu gelirinden dolayı Türkiye'de tevkifat yapılmayacağı gibi yıllık beyanname verilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar