Yap-İşlet Devret Projesi kapsamında damga vergisi muafiyeti

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 23/06/2017  Sayı : 186159


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile 3996 sayılı Kanun kapsamında projeyi işletmekle görevli şirket olan ... A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin, 3996 sayılı Kanun ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1' inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10'uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinde, bu Kanunun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsadığı; 4'üncü maddesinde, bu Kanunun 2'nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve esasların; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı; 12'nci maddesinde, 2'nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemlerin, 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisinden muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir. 

3996 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1'inci maddesinde, bu Kararın amacının 8/6/1994 tarihli ve 3996 Kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenlemek olduğu; 47'nci maddesinin (1) inci fıkrasında, Kanuna göre YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak, idare ile sermaye şirketi veya görevli şirket tarafından yapılan bütün iş ve işlemlerin 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre alınan damga vergisi, (2)' nci fıkrasının (ç) bendinde, yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olduğu; 48'inci maddesinde, 6/8/1994 tarihli ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanun'un Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın yürürlükten kaldırıldığı açıklanmıştır.

Yukarıda sözü edilen kanun hükümleri ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 47' inci maddesinin 1. fıkrası uyarınca, idare ile sermaye şirketi veya görevli şirket tarafından yapılan bütün iş ve işlemler ile yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlara, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre alınan damga vergisi, (2)' nci fıkrasının (ç) bendinde, yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, ... A.Ş.'nin 3996 sayılı Kanun kapsamında görevli şirket olduğunun tevsiki halinde, yatırım döneminde yapılmış olmak kaydıyla, şirketiniz ile ... A.Ş. arasında düzenlenen Yeni İskele Bloğu Yapım İşi Sözleşmesine damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar