Uzun süreli araç kiralama sözleşmesinde damga vergisi

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 16/02/2017  Sayı : 47196


İlgi'de kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, uzun süreli araç kiralama sözleşmesinde damga vergisinin hesaplanmasına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4'üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10'uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 

Özelge talep formu ekinde yer alan "Uzun Dönem Otomobil Kiralama Sözleşmesi" nin incelenmesinden, söz konusu sözleşmenin kiracı ile kiralayan arasında yapılacak kiralama ile ilgili hizmetlerin genel şartlarını, tarafların bunlara ilişkin hak ve yükümlülükleri ile cezai şartları belirlemek üzere düzenlenmiş bir çerçeve sözleşme olduğu, söz konusu sözleşmede kiralama işleminin 15/12/2016 tarihinde başlayıp 15/11/2019 tarihinde sona ereceği ve aylık kira bedeli ve ekli listede ödeme takviminin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, şirketiniz ile müşterileriniz arasında düzenlenen "Uzun Dönem Otomobil Kiralama Sözleşmesi"nin belirlenen kira bedeli ile kiralama süresinin çarpılması suretiyle bulunacak toplam bedel üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar