Ticari taksinin satılarak yenisinin alınması durumunda ÖTV uygulanması

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 21.09.2017  Sayı : 143658

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden;

- 5/2/2009 tarihinden itibaren ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünde araç oto kiralama faaliyetinden dolayı mükellefiyet kaydınızın bulunduğu, söz konusu faaliyet konunuzla ilgili oda bulunmadığından Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından 23/9/2010 tarihinde Çiçekçiler Odasına kaydınızın yaptırıldığı,

- Bilahare, …… plakalı ticari taşıtla 08/02/2011 tarihinde taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere işe başlama bildiriminde bulunduğunuz ve bu faaliyetinize halen devam ettiğiniz,

- Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnasından faydalanmak üzere …….. Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurduğunuz,

- Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinizden dolayı oda sicil kayıt belgesinin ibrazı yerine söz konusu faaliyetle ilgili 23/09/2010 kayıt tarihli Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesinin ibraz edildiği,

- İlgili oda sicil kayıt belgesinin ibraz edilememesi nedeniyle başvurunuzun reddedildiği belirtilerek, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.
Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından; taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.
Söz konusu istisna uygulamasında, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini maliki oldukları taksilerle icra edenlerden;

- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,

- Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),

- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi
aranmaktadır.

Öte yandan, 21/7/2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Kararın 1 nci maddesinde;

a) Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Kurulunun tespit edeceği ve Resmi Gazete'de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kodlarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte beden çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline dolayısıyla, esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilmeleri,

b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenler dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret sicile ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, başvurunuz ekinde ibraz edilen Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesiyle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, "her türlü oto kiralama işletmeciliği" faaliyetine ilişkin olarak …… Çiçekçiler Esnaf Odasına 23/9/2010 tarihinde kayıt yapıldığı, “taksi işletmeciliği” faaliyeti ile ilgili olarak …….. Şoförler Otomobilciler Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt tarihinin ise 6/1/2017 tarihi olduğu belirlenmiştir.

Buna göre, 4760 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından ancak 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle ticari taşımacılık faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yapanlar yararlanabileceğinden, “taksi işletmeciliği” faaliyeti ile ilgili oda kaydınızın bu tarihten sonra yaptırılmış olması nedeniyle, söz konusu istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar