Sigorta şirketlerince düzenlenen kağıtlarda damga vergisi

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 25/01/2017  Sayı : 24254


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketinizin .... Müdürlüğü'nün açtığı ".... Ait Varlıkların Sigortalanması" ihalesini kazandığı ve ilgili idare ile Şirketiniz arasında hizmet alım sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda alınan ihale kararı ve imzalanan sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9'uncu maddesinde, Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2'nci fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (5) numaralı fıkrasında, Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kâğıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanların; yine Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümün 21 numaralı fıkrasında da, sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Şirketiniz ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen 23/12/2016 tarihli, "Devlet Malzeme Ofisine Ait Varlıkların Sigortalanması Hizmet Alımına Ait Sözleşme" başlıklı sözleşmenin, "İş Tanımı" başlıklı 5'inci maddesinde, "Sözleşme konusu iş: Devlet Malzeme Ofisine ait varlıkların Bina Yangın, Stokların Yangın Abonman ve Hırsızlık, Kaza ve Stokların Nakliyat Abonman sigortalarının 01.01.2017 tarihi saat 12.00 den, 01.01.2018 tarihi saat 12.00 ye kadar ihtiyaç listesinde belirtilen şartlarda yaptırılmasıdır." ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunan tüzel kişiliği haiz bir iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunan .... tarafından açılan ".... Ait Varlıkların Sigortalanması" ihalesinde, ihale kararına ilişkin damga vergisinin mükellefi ... olduğundan bu kağıda ait damga vergisinin ilgili Kurum tarafından makbuz karşılığı ödenmesi; Şirketiniz ile .... Genel Müdürlüğü arasında 23/12/2016 tarihinde imzalanan ".... Ait Varlıkların Sigortalanması Hizmet Alımına Ait Sözleşme" başlıklı kağıdın ise Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/5 numaralı fıkrası ile sigorta sözleşmeleri damga vergisinden istisna edildiğinden damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar