Pay Rehni Sözleşmesinde Damga Vergisi

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 10/02/2017  Sayı : 42192


İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, kullanılacak kredinin teminatını oluşturmak amacıyla şirketiniz hisselerinin ... A.Ş.'ye rehin edileceği belirtilerek düzenlenen pay rehni sözleşmesinin noterde onaylanması işleminin 488 sayılı Damga Vergisi Kanun'una ekli (2) sayılı tabloya göre damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 23'üncü fıkrasında; "Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin 4 ve 6 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerler'inde, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/(23) bölümü uygulamasında, kanun kapsamındaki kredi tanımına Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile taminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi kredilerin gireceği, akreditiflerin de bu kapsamda değerlendirileceği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 123'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "......bankalar (6728 sayılı kanunun 33'üncü maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük 09.08.2016) finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak (6322 sayılı kanunun 19.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) (2) (5766 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin (ç) bendiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

İlgi'de kayıtlı özelge talep formu eki "Pay Rehni Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden sözleşmenin "Tanımlar" başlıklı 2'nci maddesinde "Teminat Altına Alınan Yükümlülükler, Rehin Veren ve/veya Borçlu ile Banka arasında akdedilen Kredi Sözleşmesi ve tüm sair sözleşmeler kapsamında Rehin Verenin, Borçlunun ya da her ikisinin birlikte veya ayrı ayrı Banka'ya karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçları, bu borçların faiz, komisyon, masraf, her türlü vergileri ile sair fer'ileri, tazminatlar ve ayrıca kanuni takibe geçilmesi halinde tüm dava ve takip masrafları ile harçlar ve avukatlık ücretleri anlamını taşır." denilmektedir.

Buna göre, şirketiniz ile ... A.Ş. arasında düzenlenen "Pay Rehni Sözleşmesi" adı geçen bankadan kullanılan kredi ile ilgili kredi sözleşmesi ve tüm sair sözleşmelerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak her türlü borçların teminatı ile ilgili unsurları içerdiğinden, söz konusu sözleşmenin damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar