Kira Gelirinin Beyanı

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 21.09.2017  Sayı : 143020

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 2014 yılı içinde ticari kazancınızın 8.844,14-TL, tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira gelirinizin 18.439,40-TL ve mesken kira gelirinizin de 8.700,00.-TL olduğunu belirterek, götürü gider usulünü seçtiğiniz konut ve işyeri kira gelirlerini beyannameye dahil etmek için beyan sınırının tespitinde konut ve işyeri kira gelirlerinin götürü gider öncesi tutarlarının toplamının mı, yoksa götürü gider düşüldükten sonra kalan tutarın mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Gelirin Toplanması ve Beyan” başlıklı 85 inci maddesinin birinci fıkrasında; mükelleflerin bu Kanunun ikinci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri belirtilerek, maddenin üçüncü fıkrasıyla, yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratların, mükellefin, bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda, Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunları tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr Kanunun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86 ncı maddesinde; “Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;


c) Vergiye tabi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2014 yılı gelirleri için 27.000,00-TL) aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 16 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklama ve verilen örneklere göre; ticari kazanç, konut kira geliri ile vergi tevkifatına tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının birlikte elde edilmesi halinde, 27.000,00- Türk Liralık haddin hesabında; konut kira geliri için istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile serbest meslek kazancı ve tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarlarının toplamının dikkate alınması gerekeceği belirtilmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde ise; “Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın (285 Seri No.lu GVK G.T. ile değişen tutar) (1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere) 3.300.-TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 2014 yılı vergiye tabi gelir toplamınızın (Ticari Kazanç + GMSİ) anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2014 yılı gelirleri için 27.000,00.-TL) aşması halinde, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilen işyeri kira gelirinizin brüt tutarı ile mesken kira gelirinizin brüt tutarının elde etmiş olduğunuz ticari kazancınız dolayısıyla vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil etmeniz gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar