İtfaiye aracının ÖTV'ye tabi olup olmadığı

Veren Makam : Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 06/01/2012  Sayı : 6


İlgide kayıtlı özelge talebinizde, itfaiye aracının üst ekipmanlarının (teleskopik platform, makaslı platform, vinç vs.) imalatı işini yaptığınız belirtilerek, özel bir şirkete yaptığınız itfaiye aracı için özel tüketim vergisi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 nci maddesinin (b) bendi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. ÖTV'nin konusuna giren mallar Kanuna ekli listelerde Türk gümrük tarife cetvelindeki G.T.İ.P. numaraları itibariyle tanımlanmıştır. Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.05 tarife pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlar da ÖTV kapsamına alınmış olmakla birlikte, bunlardan itfaiye araçları parantez içi hükümle ÖTV kapsamı dışında tutulmuştur. Buna göre Türkiye'de imal veya ithal edilen itfaiye araçlarının ilk iktisabı ÖTV'nin konusuna girmemektedir. Ancak itfaiye aracı imal etmek üzere motorlu araç ticareti yapanlardan 87.04 tarife pozisyonundaki kamyon şasisi alımında ÖTV uygulanacağı tabiidir.

Öte yandan ÖTV uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değiştirilen (15.3.1.) bölümünde, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınarak kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğduğu, dolayısıyla kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin de ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmesi, kullanmaya başlaması, aktife alması veya adına kayıt ve tescil ettirmesi işleminde vergi beyan edecekleri açıklanmıştır.

Ancak 87.04 tarife pozisyonundaki kamyon şasisi alınarak bunun üzerinde tadilat veya ek imalat yapılmak suretiyle imal edilen itfaiye aracı ÖTV'nin konusuna girmediğinden, bu şekilde imal edilen itfaiye aracının ilk iktisap kapsamında teslimi, aktife alınması, kullanılmaya başlanması veya kayıt ve tescil ettirilmesinde ÖTV beyan edilmeyecektir. İtfaiye aracının şasisinin firmanız tarafından veya araç sahibi tarafından satın alınmış olması, imal edilen itfaiye aracı için ÖTV beyan edilmesini gerektirmemektedir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar