Hasarlı aracın düşük fiyatla satışında KDV ve ÖTV matrahı

Veren Makam : Rize Valiliği
Tarih : 01/02/2012  Sayı : 4


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; sel felaketi sonucu işyerinizde satışa hazır araçlarınızdan bir kısmının zarar gördüğü, zararınızın bir ksımının sigorta şirketince karşılandığı belirtilerek hasarlı aracın düşük fiyatla satışından ÖTV ve KDV matrahının ne olacağı hususunda bilgi istenilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde KDV matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 24 üncü maddesinde ise teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında; (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, ithalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınacağı ve verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, ÖTV'nin konusuna giren araçların satış bedelinin alış bedelinden daha düşük olması halinde, alış bedeli üzerinden ÖTV hesaplanması, bu şekilde hesaplanan ÖTV ile satış bedeli toplamı üzerinden de KDV hesaplanması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar