Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 16.12.2013 Sayı : 283

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ............Mah. 3821 sokak Birlik Apt. .............. Kepez/Antalya adresinde bulunan daireleri günlük, haftalık, aylık olarak öğrenci ve ailelere kiraya verdiğinizi, 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde "Konutlarda her bir konut için aylık 500 TL- ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirildiği, buna göre, bazı dairelerinizin aylık 500 TL kira bedelinin üzerinde 2 veya 3 kişiye ortak kullanmak üzere kiraya verdiğinizi, (Örneğin, 2 nolu dairenin aylık 750 TL kira bedeli ile A kiracısı ile ayrı, B kiracısı ile ayrı kira kontratı düzenlenerek 375 TL bedel ile ayrı ayrı kiraya verildiğini düşünerek) bu kiracıların hisselerine düşen tutarın limitin altında kalmasından dolayı, kira bedellerinin banka veya PTT aracılığıyla tahsil edilerek tevsik etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 70 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanunun gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümleri uyarınca, binaların kısmen veya tamamen ya da boş veya dayalı döşeli şekilde kiraya verilmesinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de konut olarak kullanılan binalar kiraya verilirken oda ve diğer müştemilatı ile birlikte tamamen kiracının kullanımına terk edilebilmekte olup, bu tür kullanımlar Borçlar Kanununda düzenlenen adi kiralama kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu tip kiralamadan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

Ancak, gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla, günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, bir organizasyon içerisinde devamlı olarak kısa sürelerle (günlük, haftalık) başkalarının istifadesine sunulan konutlardan elde ettiğiniz gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir..

Yorum Gönder

0 Yorumlar