DERNEĞE AİT ÖĞRENCİ YURDUNUN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinin (f) fıkrasında ise kiraya verilmemek ve kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerlerinin bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, öğrenci yurdu olarak işletilen binanızda öğrencilere kazanç gayesi olmadan hizmet verilmesi halinde bu binanın 1319 sayılı  Kanunun 4/f maddesi hükmü gereğince daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması mümkündür. Ancak, kazanç gayesi güdülmesi ya da kiraya verilmesi halinde anılan muafiyetin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar