Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işinde süre uzatımı halinde tevkifat

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 22/11/2017  Sayı : 193684

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; ........ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmış olduğunuz 100 kişilik erkek öğrenci yurdu inşaatı işi ile ilgili sözleşmenin 29.04.2016 tarihinde düzenlendiği yer tesliminin 06.05.2016 tarihinde yapılarak inşaat işine başlandığı ve 01.12.2016 tarihinde bitirilmesi gereken işin 22.12.2016 tarihine kadar uzatıldığı 21.12.2016 tarihinde 6 nolu hakediş raporu ve 26.12.2016 tarihli fatura düzenlendiği ödemenin 27.01.2017 tarihinde yapıldığı ve yapılan ödemeden tevkifat yapılmadığı, ancak ilk sözleşmedeki iş bitmeden, öğrenci yurduna ek olarak yapılan ilave işlerin tutanağının 30.11.2016 tarihinde imzalanarak 22.12.2016 tarihine kadar süre uzatım kararı verildiği, bölgenin iklim koşulları dikkate alındığında havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günler olduğundan (01.01.2017-01.03.2017 60 gün) ilave iş 06.05.2016 tarihinde başlayıp 07.03.2017 tarihinde bitirildiği, fatura'nın 26.12.2016 tarihinde düzenlendiği ve ödemenin tevkifat yapılmadan 27.01.2017 tarihinde yapıldığı, öğrenci yurduna ek olarak anlaşma tutanağında belirtildiği üzere ilave iş yapıldığını, ilave işlerin tutanağının 30.11.2016'da imzalandığını ve 22.12.2016 tarihine kadar süre uzatımı kararı verildiğini,
Yapılan ilave işin bitirilme tarihinin açıklanan nedenlerden dolayı uzaması nedeniyle 07.03.2017 tarihli hakediş raporunda ilave iş ile ilgili yapılan ödemede tevkifat yapıldığı,  6 nolu hak edişten kesilmeyen gelir vergisi tevkifatının son düzenlenen hak ediş raporundan kesilmek istenmesinin 24.08.2017 tarihli yazı ile   ........Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek,
Süre uzatımının idarece onaylanmasından önceki dönemlerde tevkifat yapılmadan ödenmiş olan istihkaklardan tevkifat yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;
-Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,
-İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,
-İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.
Madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi olarak:
-Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise, yer teslim edildiği tarih,
-Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,
-Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir.
 Aynı Kanunun "İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi" başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.
Yine aynı kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği; aynı fıkranın 3 üncü bendinde, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden %3 gelir vergisi tevkifatı yapılacağı,
96 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği,
hükümlerine yer verilmiştir.
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; ............. 100 Kişilik Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı İşine ait sözleşmenin 29.04.2016 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin "İşe başlama ve bitirme tarihi" başlıklı 9 uncu maddesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı, yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden 210 (ikiyüzon) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, sürenin hesaplanmasında havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmeyeceği,
Sözleşmenin 9.4. maddesinde; Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01-01.03 tarihleri arasındaki 60 (60) gün olacağı, ancak, işin bitiminde bu devrenin dikkate alınmayacağı ve İdarenin yüklenicinden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebileceği, zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devrenin, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınacağı belirtilmiştir.
Buna göre; başlangıçta sözleşmeye istinaden 2016 yılında başlayıp aynı yıl içerisinde bitirilmesi öngörülen söz konusu inşaat işinin sözleşmenin 9.4 maddesine istinaden işin zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelmesi dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 21.03.2017 tarihli OLUR' u ile iş bitim tarihinin 24.02.2017 tarihine uzatılması nedeniyle yıllara sari hale geldiği anlaşılmış olup, süre uzatımının idarece onaylandığı tarihten itibaren (21.03.2017) hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 3 üncü bendine göre % 3 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Ancak, önceki dönemlerde kesinti yapılmaksızın ödenmiş olan hakedişlerden ise vergi kesintisi yapılmayacağı tabiidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar