YAPI DENETİM FİRMALARINCA VERİLEN HİZMETLERDE KDV TEVFİKATI


3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bazı kurum ve kuruluşların bir takım hizmet alımlarında sorumluluk uygulaması getirilmiş, söz konusu genel tebliğde uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
            
Diğer taraftan, 11/07/2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı (5.1.) bölümünde;
            
“91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen yapı denetim hizmetleri, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat kapsamına alınmıştır. 
            
KDV Kanununun 9’ uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğin yayımını izleyen 3. günde başlamak üzere, yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.” açıklaması yer almıştır.
             
Buna göre; 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarına ve Katma Değer Vergisi mükelleflerine verilen yapı denetim hizmetlerinin 1/2 oranında Katma Değer Vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar