VAZİFE MALULLERİNE SAĞLANAN TAPU HARCI MUAFİYETİ

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu tarifenin 'I-Tapu İşlemleri' başlıklı bölümünün 7/a fıkrasında, ipotekte sağlanan borç miktarı üzerinden harç alınacağı; 20/a fıkrasında ise, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
            
Diğer taraftan, 492 sayılı Kanunun "Harçtan müstesna tutulan işlemler" başlıklı 59 uncu maddesinin (l) bendinde ise, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili işlemlerinin harçtan istisna olduğu belirtilmiştir. Yine bahsi geçen 59 uncu maddenin son fıkrasında, 59 uncu maddede yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerin de saklı olduğu belirtilmiştir.
       

Öte yandan, 2985 sayılı Kanuna 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddede, "5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut Fonundan faizsiz olarak kredi verilir. " hükmü bulunmaktaydı.
            
02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 Sayılı Kanunun 84 üncü maddesi ile 2985 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi, "8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 nci maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.
            
Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.
   
Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir." şeklinde değiştirilmiş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
            
Bu hükümlere göre, 2985 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında Toplu Konut Fonundan kullandırılacak kredilerle ilgili tapuda yapılacak ipotek tesis işlemleri ile aynı kapsamda kredi verilerek yapılan konut teslimleri nedeniyle gayrimenkulü iktisap edenler adına tapuda yapılacak tescil işlemleri 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alan harçlardan muaf tutulabilecektir. 6495 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle birlikte Toplu Konut İdaresince faizsiz kredi verilebilecek olan kişilerin kapsamı genişletilerek harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar da muafiyet kapsamına alınmıştır. 
                   

Bu itibarla, 2985 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında Toplu Konut İdaresinden faizsiz kredi kullanılması durumunda, söz konusu kredi ile ilgili tapuda yapılacak ipotek tesis işlemi ile bu kredileri kullanmak suretiyle edinilen gayrimenkulün, 02/08/2013 tarihinden itibaren tapuda yapılacak tescil işlemi nedeniyle ödenmesi gereken tapu harcından muaf tutulmanız gerekmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar