ŞİRKETLERİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNİN HARÇ MUAFİYETİ

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli damga vergisinden istisna olan kağıtların yer aldığı (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükmü altına alınmıştır.
             

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 inci maddesinde; "Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almaktadır.
             
Öte yandan; 492 sayılı Harçlar Kanununun 123.maddesinde;  (5035 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle değişen fıkra) ( 02.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.
            

            

Yorum Gönderme

0 Yorumlar