ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULAN TAŞINMAZIN TESCİLİNDE TAPU HARCI MUAFİYETİ

492 sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
            
Aynı Kanunun 123. maddesi ile de Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harçlardan müstesna tutulduğu hükmüne yer verilmiştir.
           
Bu hükümler çerçevesinde, söz konusu taşınmazın şirkete ayni sermaye olarak konulması nedeniyle tapuda yapılacak tescil işleminde 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi hükmü gereğince tapu harcı aranılmaması gerekir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar